KLAUZULA INFORMACYJNA

Piaseczno, 24 maja 2018

Klauzula informacyjna dla członków Klubu Sportowego „X Fight”
W związku z ralizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych członków klubu oraz o przysługujących im prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
Informujemy że:
1) administratorem Twoich danych osobowych jest KS X Fight z siedzibą w Piasecznie przy ul. Korczaka 4a, NIP 123 126 76 37, wpisany do ewidencji Stowarzyszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie , zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Twoich danych osobowych,
2) osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie danych osobowych u Administratora jest każdy członek zarządu Klubu, e-mail: xfight@xfight.com.pl . Możesz się również skontaktować z nami w sprawie przetwarzania danych osobowych listownie na adres siedziby klubu.
3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań statutowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyjątkiem naszych podwykonawców (podmioty przetwarzające) takich jak firmy i stowarzyszenia obsługujące nas w zakresie:
-  księgowości, obsługi kadrowo-płacowej, prawnej, informatycznej,
-  realizacji szkolenia i startów zawodników
na podstawie zawartych umów umów o powierzenie przetwarzania danych,
4) podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz inne akty prawne,
5) podanie danych jest niezbędne do realizacji celów statutowych KS X Fight,
6) posiadasz prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7) Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
8) Twoje dane osobowe będą przechowywane w trakcie czynnego członkowstwa w Klubie do ralizacji celów statutowych oraz po jego zakończeniu w celach archiwalnych.

Obóz Spała 2017
Stronę ufundowała Gmina Piaseczno
World Association of Kickboxing Organisations Polski Związek Kick-Boxingu https://www.facebook.com/ksxfight http://www.pzb.com.pl/